Konasoft Kft.

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
www.konasoft.hu weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.konasoft.hu/gdpr.html

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: ,,Tájékoztató”) célja, hogy egységesen, értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza a Konasoft Kft., 1037 Budapest, Bokor utca 15-21., adószám: 14098466-2-41, (a továbbiakban: Adatkezelő) működése során az adatkezelést.
A Konasoft Kft. valamennyi alkalmazottja kiemelkedő figyelmet fordít az adatok védelmére és tisztességes kezelésére.
Az Adatkezelő adatvédelmi felelőse: Balogh Anita
Címe: 1037 Buda pest, Bokor 15-21.

Kijelentjük, hogy a személyes adatok kezelését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, és csak a szükséges mértékben, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végezzük és betartjuk a vonatkozó jogszabályok előírásait. Adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. Évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.


Adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, fénykép, hangfelvétel készítés;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy tagállami jog is meghatározhatja;
Adatmegsemmisítés: az adatok, vagy azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának végleges vagy meghatárzott időre történő lehetetlenné tétele;
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etikai kisebbséghez tartozásra, a poltikai véleményre és pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
Regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges adatok megadása az adatkezelő részére;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve az adatok törlését kéri
Adatkezeléssel járó tevékenységek területei:
Üzleti partnerek adatainak kezelése;
Az alkalmazottak munkajogi viszonyaival összefüggő feladatok végzése
Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha - az érintett hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amleyben az érintett fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges - az adatkezelés az érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
Az adatkezelés szabályai:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és az érintett számára átláthatóan kell kezelni. Az adattárolásnak olyan formában kell megtörténnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
Hozzáférés a nyilvántartási rendszerhez:
Az érintetteken kívül kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá a nyilvántartási rendszerhez, akiknek ez munkakörüknél vagy megbízásuknál fogva a feladataik ellátásához nélkülözhetetlen. A felhasználóknak adatvédelmi nyilatkozatot kell tenniük. Adattovábbítás:
Személyes adatot továbbítani kizárólag jogszabály rendelkezése vagy az érintett írásban kifejezett hozzájárulása alapján szabad. A hozzájárulást teljes bizonyító magániratban kell foglalni. Az érintett ugyanilyen nyilatkozata szükséges a személyes adat nyilvánosságra hozatalához. Adatfeldoglozók:
Adatfeldolgozást végzők:
fuvarszervezők, irodavezetők, számlázó, adminisztrátor, könyvelő, gazdasági vezető. Az adatfeldolgozóknak biztosítaniuk kell, hogy az általuk kezelt személyes adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Az adatfeldolgozóknak munkakörük betöltése előtt adatvédelmi nyilatkozatot kell teniiük.
Felelősség az adatvédelmi szabályok érvényesüléséért:
Az Adatkezelőnél adatfeldolgozást végző személyek a foglalkoztatási jogviszonyuktól függően munkajogi, illetve polgári jogi felelősséggel tartoznak az adatkezelési szabályok betartásáért.
Jogorvoslat:
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. Elérhetősége: hhtp://www.naih.hu Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. Évi LXVI. törvény. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335./2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgálatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.


***